Науково-методична проблема над якою працює заклад: «Формування життєвої компетентності вихованців в умовах діяльності ПНЗ».
Науково-методична проблема над якою працює методична служба закладу:«Соціалізація особистості вихованця на засадах етнопедагогіки в умовах компетентісного підходу»
Опрацювання науково-методичної проблеми має привести до:
  • освоєння нових навчальних програм
  • створення авторських програм
  • впровадження оригінальних методик викладання

Самоосвіта – шлях впровадження науково-методичної теми в роботу.

Нормативно-законодавчі документи, що використовуються методичною службою

- Конституція України.

- Закони України «Про освіту», , «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування».

- Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності.

- Типове Положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами ідоповненнями відповідно до наказу МОН України №1473 від 20.12.11 року

- Методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти 05.06.2013 р. № 14.1/10-1685

- Інші нормативно-правові документи, що регулюють діяльність навчальних закладів та установ.

Мета методичної роботи

«Підготовка керівника гуртка як конкурентоспроможного фахівця у сучасних умовах роботи позашкільного навчального закладу шляхом визначення ролі і місця інтерактивних технологій у формуванні життєвої компетентності особистості»

Пріоритетні завдання методичної роботи:

1. Організація науково-методичної роботи як цілісної системи взаємопов’язаних дій для забезпечення:

1.1 проінформованості педагогів щодо наукових досліджень і передового педагогічного досвіду

1.2 ознайомлення з методами навчально-виховної роботи

1.3 надання допомоги в удосконаленні профмайстерності

2. Вибір змісту і форм методичної роботи забезпечується

2.1 аналізом стану навчально-виховного процесу та результатів окремих напрямків діяльності закладу

2.2 урахуванням умов та специфіки функціонування закладу, особливостей навчального року

2.3 урахування якісного складу педкадрів, їх запитів та інтересів

3. Забезпечення ефективного методичного супроводу діяльності гуртків з метою:

3.1 підвищення професійного рівня керівників гуртків;
3.2 сприяння формуванню у керівників гуртків критичного підходу до аналізу власних занять гуртків та створення авторських навчальних програм, посібників, друку власних доробок у фахових періодичних виданнях, залучення до інноваційної діяльності.;
3.3 формування стійкої творчої активності і продуктивності керівників гуртків щодо участі та якості робіт вихованців у обласних та Всеукраїнських конкурсах з метою підвищення престижу ЦДТ.

4. Вчасне та систематичне ознайомлення керівників гуртків з умовами проведення очних та заочних етапів обласних та Всеукраїнських конкурсів, акцій, виставок.

5. Реалізація системи роботи закладу по пошуку і підтримці обдарованих вихованців

6. Організація ефективної роботи районної Ради старшокласників.

7. Співпраця з педагогам-організаторами по питанню діяльності органів учнівського самоврядування у навчальних закладах району.

8. Спрямування керівників гуртків на висвітлення діяльності гуртків на сторінках місцевої газети, сайті ЦДТ, друк власних доробок у фахових виданнях.

9 Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи кращих керівників гуртків;

10. Створення бази даних рівня методичної підготовки педагогів закладу, обдарованих вихованців ЦДТ та учнів шкіл, дитячого самоврядування у навчальних закладах району.

ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Індивідуальні форми методичної роботи:

- наставництво;

- індивідуальні консультації;

- самоосвіта, реалізація науково-методичної проблемної проблеми;

- творчі звіти педагогів, презентації тощо.

Групові форми методичної роботи:

- методичні об’єднання;

- творчі динамічні групи;

- семінари-тренінги, семінари-практикуми;

- школа молодого педагога

- школа професійного зростання;

- майстер-класи;

Модель організації методичної роботи

Загальний модуль( всі групи педагогів закладу)

- Методичні об’єднання

- Індивідуальні та групові консультації

- Самоосвіта, реалізація науково-методичної проблеми

- Творчі звіти керівників гуртків

Становлення педагогічного працівника(молоді педагоги – спеціалісти)

- Школа молодого педагога

- Наставництво

Творче зростання педагогічного працівника(малодосвідчені педагоги)

- Семінари

- Творчі динамічні групи

- Школа професійного зростання

Професійна майстерність педагогічного працівника(досвідчені педагоги)

- Майстер-клас

- Творчі динамічні групи

- Семінари-практикуми

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ

Мета методичного об'єднання: ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку позашкільної освіти, досягненнями психолого-педагогічної науки, оновлення і поглиблення знань педагогічних працівників зі спеціальності, систематичне підвищення загальнокультурного рівня керівників гуртків

Основні напрямки діяльності:

- опрацювання навчальних програм, інструктивних та методичних листів Міністерства освіти і науки України, ХОІППО, управління освіти;

- заслуховування та обговорення доповідей з актуальних питань позашкільного навчання і виховання (наприклад: використання диференційованого підходу на занятті; організація самостійної роботи вихованців; нетрадиційні форми організації навчальних занять тощо);

- огляд новинок психолого-педагогічної та методичної літератури;

- знайомство з передовим педагогічним досвідом; аналіз рівня навчальних досягнень вихованців; моделювання навчальних занять;

показові заняття та їх аналіз;

- обговорення книжок, статей, що становлять фаховий інтерес; звіт про курсову підготовку;

- творчі звіти, творчі портрети педагогів, які атестуються, або з метою пропаганди передового педагогічного досвіду.

Основні форми роботи передбачають теоретичну і практичну частини засідання:

- круглі столи, тренінги, показові заняття та їх аналіз, аукціони педідей, дискусії, захист проектів

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ

Туристсько-краєзнавчий, військово-патріотичнийта екологічний напрями

ТЕМА: Створення умов для розвитку пізнавальної діяльності учнів на заняттях туристичного гуртка

ТЕМА: Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра "Сокіл(Джура)" як базова форма роботи з національно-патріотичного та духовного виховання учнівської молоді

ТЕМА: Шляхи впровадження системи національно-патріотичного виховання у роботу дитячих обєднань

Декоративно-прикладний, образотворчий, технічний напрями

ТЕМА: Забезпечення роботи гуртків декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва на базі сільської школи

Художньо-естетичний, театральний та гуманітарний напрями

ТЕМА: Забезпечення роботи гуртка лялькового театру на базі сільської школи

СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Школа молодого педагога(молоді та новоприйняті педагоги)

Мета школи:

- ознайомлення молодих та новоприйнятих педагогів із засадами позашкільної роботи;

- допомога педагогу у розв'язанні конкретних проблем щодо планування та методики викладання;

- ознайомлення із сучасними методиками та технологіями навчання, особливостями роботи з документацією ПНЗ.

Основні напрямки діяльності:

- здійснення заходів щодо вивчення нормативних та інструктивно- методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України та місцевих органів управління освітою;

- ознайомлення із методикою викладання у гуртку, формування у молодих педагогів посадових умінь і навичок;

- аналіз програмних документів із питань навчальної та виховної роботи;

- поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмету та методики його викладання;

Основні форми роботи:

- бесіди, індивідуальні консультації, відвідування занять, які проводять керівники школи та досвідчені педагоги, моделювання занять, виготовлення зразків дидактичних матеріалів, виставки, тощо.

Школа професійного зростання (малодосвідчені педагоги)

Мета школи першого року

- підвищення кваліфікації малодосвідчених педагогів

- допомога педагогу у розв'язанні конкретних проблем щодо методики викладання;

- сприяння професійному становленні, вироблення власного стилю роботи;

- вибір індивідуальної проблемної теми та планування роботи щодо її реалізації.

Мета школи другого року:

- формування майстерності, творчої індивідуальності малодосвідчених педагогів;

- розгляд інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу, способів використання нових освітніх технологій;

- продовження роботи над обраною проблемною темою;

- ознайомлення його із сучасними методиками та технологіями навчання, ППД.

Основні напрямки діяльності:

- здійснення заходів щодо поглиблення педагогічних знань, методики викладання, вивчення нормативних та інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України;

- поповнення знань із методики, аналіз програмних документів із питань виховної роботи, формування у молодих педагогів посадових умінь і навичок;

- поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмету та методики його викладання;

- науково-методична робота з вивчення, узагальнення перспективного педагогічного досвіду, визначення шляхів творчого його використання.

Основні форми роботи:

- бесіди, індивідуальні консультації, круглі столи, дебати, відвідування занять, які проводять керівники школи та досвідчені педагоги, моделювання занять, виготовлення зразків дидактичних матеріалів, виставки, тощо.

НАСТАВНИЦТВО

Основні методи роботи:

- бесіди, обмін думками, спільне моделювання занять, консультування,відвідування занять молодих педагогів тощо.

СЕМІНАРИ

Мета семінару: навчити педагогів вирішенню педагогічних завдань:

- використання технічних засобів навчання;

- впровадження в навчально-виховний процес комп'ютерної техніки;

- розробки дидактичних матеріалів, поурочних планів, методичних посібників тощо.

Основні напрями діяльності:

- глибоке, всебічне вивчення певної проблеми;

- практичний розвиток у педагогів здібностей самостійно знаходити шляхи розв'язання педагогічних завдань, ситуацій;

- моделювання практичних ситуацій, які можуть виникнути в практичній діяльності;

- розгляд окремих теоретичних положень і формування вміння та навичок їх практичного застосування;

- відвідування занять, спрямованих на обмін досвідом та його поширення, колегіальну взаємодопомогу в роботі;

- дискусії щодо можливих шляхів розв'язання актуальних проблем.

Основні форми роботи:

- повідомлення, виступи, дискусії, відвідування занять, моделювання занять, тренінги, організація виставок, обмін досвідом роботи, ділові педагогічні ігри, захист інноваційних проектів тощо.

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ

СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

1. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді шляхом впровадження гри "Джура" База: Стецьківський НВК

2. Організація туристичних заходів у закладах загальної середньої освіти База : Іршиківський НВК

3. Національно-патріотичне виховання учнів у системі роботи закладу загальної середньої освіти База: Пашковецький НВК

4. Патріотичне виховання засобами декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва База : Воронковецька ЗОШ І-ІІІст.

5. Театральне мистецтво як засіб творчого розвитку особистості школяра База: Веснянська ЗОШ І-ІІІст.

ТВОРЧІ МАЙСТЕРНІ

Мета роботи:

- вивчення запропонованої проблеми, сутності і технології того чи іншого досвіду,

- усвідомлення суті методичних ідей в особистому досвіді,

- здійснення експериментальної перевірки розроблених проектів, моделей, рекомендацій,

- аналіз отриманих результатів із метою впровадження їх у практику роботи.

Основні напрямки діяльності:

- поглиблене вивчення запропонованої проблеми;

- створення теоретичного банку даних із певної проблеми,

- розробка нових моделей організації освітнього процесу, проектів,

рекомендацій з даної проблеми;

- проведення педагогічних досліджень і формування аналітичних висновків про інноваційні напрямки розвитку освіти;

- "вирощування" перспективного педагогічного досвіду;

- апробація рекомендацій, розроблених творчою групою;

- створення банку даних щодо впровадження у практику роботи напрацювань творчої групи;

- узагальнення досвіду роботи членів динамічної групи

- підготовка до друку рекомендацій з досвіду роботи творчої групи.

Основні форми роботи:

- виступи, доповіді, розв'язання педагогічних ситуацій, педагогічна виставка, бесіда, дебати, дидактична гра, захист інноваційного проекту, показові заняття членів творчої групи, групові консультації, тощо.

Технологія діяльності :

І етап. Вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми освоєння наявного досвіду, досягнення високої компетентності в суті проблеми, яка вивчається.

II етап. Розробка моделей, схем, рекомендацій, порад із застосуванням на практиці, конкретизація практичних рекомендацій.

III етап. Апробація рекомендацій, розроблених на основі теоретичних положень, коригування їх у процесі практичного застосування, створення власного досвіду із проблеми.

IV етап. Поширення створеного досвіду, демонстрування його (виступи з лекціями, повідомленнями на конференціях, семінарах, пропаганда в пресі, демонстрація на практиці).

ПЛАН РОБОТИ:

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ ПО НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННЮ

1. Проведення туристсько-краєзнавчої роботи у навчальних закладах району

2. Організація військово-патріотичної гри "Джура" у навчальних закладах району

3.Реалізація системи національно-патріотичного вихованння черех дитяче самоврядування у навчальних закладах району

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ ПО РОБОТІ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

1. Підготовка та презентація наукової учнівської роботи

2. Розвиток творчих здібностей вихованців шляхом участі у конкурсах та змаганнях

3. Соціалізація обдарованої дитини шляхом залучення до концертної та театральної діяльності

ДИНАМІЧНІ ГРУПИ

Мета:

Розв'язок запропонованої проблем

Основні форми роботи:

- "круглий стіл", обговорення, творчі дискусії, консультації, тощо.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ДИНАМІЧНИХ ГРУП

Тема: Розвиток науково-пізнавальних інтересів учнівської молоді шляхом організації науково-дослідницької роботи

Тема: Реалізація системи національно-патріотичного виховання шляхом туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного та військово-патріотичного виховання

Тема: Організаційно-педагогічний та інформаційно-методичний супровід реалізації національно-патріотичного вихованння через роботу дитячих об'єднань

Тема: Видання збірки як підсумок роботи літературного гуртка за навчальний рік

Тема: Впровадження інноваційних технологій в роботу гуртків художньо- естетичного та науково-технічного напрямів

МАСОВІ МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ

1.Навчально-тренувальний збір вихованців туристичних гуртків та гуртків "Джура"

2. Районне свято туризму

Районний фестиваль дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл(Джура)"

Кiлькiсть переглядiв: 1851